جلسه توجیهی اعضای بلوک “هایستان”

474

[featured_img]

فیلم های:
سیاست

خلاصه اعضای بلوک “هایستان” (فیلم)

توجیهی نماینده رسمی ستاد مرکزی بلوک “هایستان” آرام وردجانیان ، اعضای بلوک ارمن روستامیان و آرتور غازینیان

Source link