تحقیقات رسمی در مورد سرهنگها منصوب شده است

504تحقیقات رسمی در مورد سرهنگها منصوب شده است

فرمانده واحد نظامی N نیروهای مسلح RA ، سرهنگ A فرمانده واحد نظامی تادوسیان و N ، سرهنگ A. تحقیقات رسمی علیه گورگیان منصوب شده است. بر اساس قانون وضعیت سربازی وضعیت سربازان ، سرهنگ A. در تحقیقات مربوط به خدمت تعلیق شد. تادوسیان و سرهنگ A. انجام وظایف رسمی گورگیان.

وزارت دفاع

Source link