نمایندگان دادگستری با اسیرانی که برگشته اند دیدار کردند

507سیاست

نمایندگان دادگستری با اسیرانی که برگشته اند دیدار کردند

به دستور مدافع حقوق بشر ، نمایندگان این مدافع خصوصی با 15 نفر از اسارت آزاد شده در آذربایجان گفتگوهای خصوصی داشتند و به ارمنستان بازگشتند.

وضعیت سلامتی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

اقدامات لازم در نتیجه بازدید انجام خواهد شد.

Source link