“عناصر جنایتکار از روسیه به ارمنستان آورده می شوند تا در روزهای آینده اقدامات غیرقانونی انجام شود”

715“عناصر جنایتکار از روسیه به ارمنستان آورده می شوند تا اقدامات غیرقانونی را در روزهای آینده آغاز کنند” (ویدئو)

تجمع پیش از انتخابات اتحاد دموکرات های شیرینیان – باباجانیان در آژاپنیاک

Source link