“شما مانند ملکه دریا احساس می کنید.” Satenik Hazaryan از تعطیلات دریایی لذت می برد – اخبار ارمنستان

918


ساتنیک هازاریان بازیگر در حال لذت بردن از تعطیلات خود در مصر است و از آنجا مرتباً عکس های جدیدی را در صفحات شبکه اجتماعی خود منتشر می کند.

“وقتی استراحت شما کامل شود ، دنیای درونی شما آرام است و شما در بهشت ​​احساس می کنید. وی یکی از عکس ها را زیرنویس کرد: “شما از هر ثانیه بهشت ​​لذت می برید و مانند ملکه دریا احساس می کنید.”

در نشریه دیگری ، این بازیگر زن عنوان كرد كه برای بهبودی از سخت ترین روزها ، به روح و روان خود نیاز دارید. این استراحت برای او انتظار می رفت.

Source link