ارمنستان و ایران قصد دارند ارتباط عملیاتی بین ایست های بازرسی مگری فرز نوردوز و

1034

این هیئت به سرپرستی معاون رئیس کمیته دولت ایالت Աշوت مرادیان با هیأتی به سرپرستی معاون خدمات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابراهیم نقدی در ایستگاه بازرسی مرزی نوردوز دیدار کرد.

این دستورالعمل شامل تعدادی از موضوعات کاری مرتبط با اجرای آسانتر و روان روندها در ایست های بازرسی مگری-نوردوز به منظور ارتقا توسعه تجارت بین دو کشور بود. موضوع ایجاد سازوکارها ، بسترهای نرم افزاری برای حل سریع و م effectiveثر مشکلات بوجود آمده بین دو کشور نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این دیدار مسائل مربوط به عملکرد سامانه الکترونیکی تبادل اطلاعات مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا بین ارمنستان و ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکای ارمنی-ایرانی توافق کردند که همکاری زیرمجموعه های زیرمجموعه دو کشور را تشدید کنند ، که این امر تأثیر مثبتی در روند کشف موارد نقض قوانین گمرکی و حل سریعتر مشکلات خواهد داشت. برنامه ریزی شده است که از طریق کنفرانس های ویدئویی متخصصان دو سازمان شریک ، با جزئیات بیشتری در مورد مسائل فنی کار مشترک بحث شود.

طرفین همچنین برای برگزاری جلسات منظم سطح بالا به منظور ارائه راه حل های عملیاتی در مورد مسائل روز مربوط به خدمات گمرکی دو کشور دوست ، آمادگی خود را اعلام کردند.

Source link