“من می دانم که عروسک های من به خانه ای می روند که در آن عشق و گرما را گسترش می دهند. انتظار میرود “

919

کریستین هاکوبیان می گوید ، پس از سالها کار نکردن ، ایجاد یک چیز خوب و انجام کارهای لازم رویایی بود. “رویا” دو سال قبل از آن رویا متولد شد. عروسک سازی زمانی فعالیت شخصی محسوب می شد که اولین عروسک های ساخته شده در زمانی که مردم کار خود را دوست داشتند به سرعت مصرف می شدند.

سپس به درخواست خریداران ، شروع به تبدیل عکس ها به عروسک کرد. با کمال خوشحالی است که دختری از عکس های کودکان عروسک های “شیطان” می سازد.

روند کار دشواری بود. اپیدمی ، جنگ! کریستین می گوید برای توسعه کاری که خلق کرده است ، به روحیه و همچنین به زمانی نیاز دارد که مردم بتوانند از صنایع دستی قدردانی کنند.

Source link