“این برای من نه یک خانواده است و نه یک مسئله سیاسی. این مسئله داشتن یک کشور پیشرفته است. ” سیروشو – اخبار ارمنستان!

715


خواننده سیروشو برای اولین بار پس از انتخابات زود هنگام مجلس ، پستی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.

“این برای من نه یک خانواده است و نه یک مسئله سیاسی. این مسئله مربوط به گونه ارمنی ، بقا و داشتن یک کشور پیشرفته است که ، من مطمئن هستم که هنوز هم می توانیم داشته باشیم ، من همیشه برای این سوال مفید خواهم بود.

او نوشت: “و حالا ما از خواب بیدار می شویم و می رویم سر كار.”

Source link