دولت برنامه 2026-2026 را تصویب کرد

292

این برنامه از “ارتش مدرن سازی ارمنستان” به عنوان اولین عامل در تأمین امنیت ارمنستان یاد می کند.Source link