“دوست دخترهایی که بدون آنها زندگی وجود ندارد” انتشار ناره گرگیان با مارینکا خاچاتریان – اخبار از ارمنستان

492


ناره گرگیان خواننده عکس هایی با بازیگر مارینکا خاچاتریان منتشر کرد و به پیروان خود پیشنهاد داد نام دوست دخترهایی را که بدون آنها زندگی ندارند ، نامگذاری کنند.

ناره از خواننده لنا غازاریان ، که در عکس ها نیست ، هنگام نقل مکان به ایالات متحده نام برد. در پاسخ ، مارینکا نوشت “قلب من” ، لنا همچنین از قلبهای مجلل استفاده کرد.

زودتر Tert.am Life:در مجموعه “شرکت ستاره” او گفت درباره شرکت دختران آنها از سال 2016 نزدیک بوده اند. آنها می گویند برای صداقت یکدیگر ارزش قائل هستند.

Source link