شرکت کنندگان در گردهمایی سه ماهه سه کیلومتر راهپیمایی کردند

159


در 8 سپتامبر ، نیروهای ذخیره که به صفوف یکی از واحدهای نظامی واحد نظامی چهارم پیوستند ، با لباس و سلاح میدانی در راهپیمایی 3 کیلومتری شرکت کردند.

همانطور که توسط وزارت دفاع RA گزارش شده است ، با غلبه بر مسافت طولانی ، استقامت سربازان و سطح تربیت بدنی عمومی بررسی می شود.

Source link