برنامه های دیجیتالی شدن آداب و رسوم آتی مورد بحث قرار گرفت

164


کمیته درآمد دولتی یک جلسه دو روزه با نمایندگان 100 شرکت بزرگ واردات-صادرات ترتیب داد. مقامات مسئول حوزه گمرک برنامه های آینده دیجیتالی شدن حوزه گمرک را به آنها ارائه کردند ، به پیشنهادات نمایندگان نهادهای اقتصادی گوش دادند.

توجه ویژه ای به روش استفاده از سیستم الکترونیکی پرداخت تعهدات گمرکی شد. کاربران سیستم جدید ، بر اساس تجربه خود ، خاطرنشان کردند که روش الکترونیکی پرداخت عوارض گمرکی کار آنها را بسیار آسان کرده است نیاز به مراجعه به بانک یا گمرک از بین رفته است.

موضوعات مربوط به مقررات جاری نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت که مقامات گمرک قول دادند که به منظور سهولت بیشتر روند گمرک برای مشاغل ، به آن توجه کنند.

جلسات با فعالان اقتصادی خارجی به طور منظم برگزار می شود.

اطلاعات و روابط عمومی کمیته درآمد دولتی RA

Source link