در رابطه با مرگ این سرباز پرونده جنایی تشکیل شده است

144


2021 در 13 سپتامبر 2021 ، در موقعیت رزمی پاسگاه یگان نظامی ارتش N وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ، به مناسبت دریافت زخم مرگبار یک سرباز در حال انجام وظیفه رزمی ، به مناسبت دریافت زخم گلوله از یک سرباز در 14 سپتامبر 2012 ، یک پرونده جنایی در بخش تحقیقات پادگان نهم اداره تحقیقات نظامی کمیته تحقیقات RA بر اساس ماده 365 ، قسمت 3 قانون کیفری RA آغاز شد. تحقیقات در حال انجام است.

کمیته تحقیقات RA

Source link