سرباز آذربایجانی با آنتن دستی به جوان شورنوخی ضربه زد. کارن کوچاریان

101


دیروز در قسمت وروتان سرباز آذربایجانی با آنتن به جوان ارمنی ضربه زد. در مورد این: NEWS.am:کارن کوچاریان ، معاون شهردار گوریس در گفت و گو با آرمانپرس در مورد حوادثی که در بخشی از جاده گوریس-کاپان که به آذربایجان می گذرد در حال وقوع است.

“سرباز آذری به جوان شورنوخ که از جاده عبور می کرد نفرین کرد ، با مشت به ماشین او ضربه زد و جوان گفت:” تو چه کار می کنی؟ “
معاون شهردار گوریس همچنین گفت که آذری ها هنگام عبور از جاده در قسمت وروتان با یک قمه به یک کامیون ارمنی ضربه زده اند.

“آنها عمداً این کار را کردند ، خسارت زیادی وارد کردند ، می توان گفت که کابین به طور کامل تخریب شد ، خودرو متعلق به شرکت حمل و نقل بار” آپاون “است. وی گفت: “آنها همچنین به رانندگان ما توهین و تهدید می کنند.”

Source link