سامول کاراپتیان قصد دارد تا 600 میلیون دلار در بخش انرژی ارمنستان سرمایه گذاری کند

185


انرژی اساس فعالیت اقتصادی پایدار هر کشوری است ؛ در مورد ارمنستان این امر اهمیت مضاعفی دارد. «آرمانپرس:به گزارش “آرپرس” ، رئیس “انجمن بازرگانان ارمنستان” در ایروان ، رئیس “انجمن بازرگانان ارمنی” ، سامول کاراپتیان ، رئیس گروه شرکت های “تاشیر” در ارائه برنامه های گروه شرکت های “تاشیر” به این موضوع اشاره کرد. برای پنج سال آینده

کاراپتیان گفت: “ما قصد داریم تا 600 میلیون دلار برای اطمینان از امنیت انرژی ، از جمله ایجاد ظرفیت های جدید تولید و نوسازی شبکه های برق سرمایه گذاری کنیم.”

تاجر ارمنی خواستار اتحاد تلاش ها در اطراف ارمنستان است.

کاراپتیان در پایان گفت: “ارمنی ها مردمی با پتانسیل واقعی هستند ، وظیفه ما این است که منابع خود را برای آینده ای پایدار متحد کنیم.”

Source link