زن توانست با حمایت مدافع حقوق بشر به جای همسر گمشده خود ، یکبار برای تولد فرزند دوم خود از مزایای دریافت کند.

170


این شهروند برای دریافت کمک یکبار مصرف فرزند دوم به جای شوهر که پس از آخرین جنگ مفقودالاثر شناخته شده بود ، از مدافع حقوق بشر RA درخواست کرد. او اطلاع داد که قبل از جنگ ، شوهر به بخش منطقه ای خدمات تامین اجتماعی برای دریافت یکبار سود برای تولد فرزند دوم خود مراجعه کرد.

همسر مردی که مفقودالاثر شناخته می شود دچار مشکل شده است سازمان های مختلف دولتی به اسناد متفاوتی نیاز دارند. در ارتباط با موضوع مطرح شده ، کارکنان مدافع حقوق بشر این موضوع را به صورت شفاهی و کتبی با نهادهای ذیصلاح دولتی مورد بحث قرار دادند. در نتیجه همکاری با مدافع حقوق بشر و خدمات تأمین اجتماعی ، این زن توانست برای تولد فرزند دوم خود یک بار پاداش دریافت کند.

روابط عمومی اداره کل حقوق بشر

Source link