راهپیمایی مشعل با عنوان “ارسبیا زندگی می کند” در استپاناکرت برگزار می شود

182


راهپیمایی مشعل با عنوان “ارسبیا زندگی می کند” در 26 سپتامبر در استپاناکرت به یاد جانبازان کشته شده در جنگ 44 روزه ارسبیا برگزار می شود. “آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، وزارت آموزش و علوم جمهوری آذربایجان در این مورد اطلاع می دهد.

شروع ساعت 18:00 در St. از حیاط کلیسای هاکوب ، جایی که مراسم احترام در آنجا برگزار می شود ، سپس شرکت کنندگان با مشعل به یادبود استپاناکرت حرکت می کنند.

Source link