حزب سوسیال دموکرات در انتخابات بوندستاگ آلمان پیروز شد

115


حزب سوسیال دموکرات آلمان با 25.7 درصد آرا برنده انتخابات بوندستاگ آلمان شد. اتحادیه دموکراتیک مسیحی مرکل 24.1 درصد ، سبزها 14.8 درصد را دریافت کردند. حزب دموکرات آزاد با 11.5 درصد چهارم است و آلترناتیو برای آلمان با 10.3 درصد پنجم است.

Source link