گاهشماری 44 روز جنگ:

179

امروز یکمین سالگرد آغاز جنگ 2020 ارسخ است که هزاران کشته ، هزاران زخمی و آواره برجای گذاشت ، خانواده هایی که هنوز به شدت در جستجوی عزیزان مفقود شده خود هستند ، اسیرانی که همچنان در زندانهای آذربایجان و سربازان آذربایجانی در قلمرو مستقل ارمنستان به سر می برند. به جنگ همچنین منجر به شکست کشوری با از دست دادن قابل توجهی از سرزمین های خود در ارسبیا از جمله هادروت و شوش شد. در اینجا تقویمی از 44 روز جنگ و فراتر از آن است که ما هر روز در سال گذشته منتشر کردیم.Source link