بیانیه NSS در مورد دستگیری معاون رئیس ستاد کل ارتش

96


در بخش تحقیقات سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان ، SG ، که دارای سمت معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان است ، در چارچوب پرونده جنایی تحت بررسی در روند تهیه مهمات برای نیازهای نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان. در همان روز ، دومی به عنوان متهم سوء استفاده از موقعیت رسمی خود ، ایجاد عواقب جدی مادی ، درگیر شد و برای انتخاب بازداشت به عنوان قید وثیقه به دادگاه تقدیم داد. این توسط NSS گزارش شده است.

سرویس امنیت ملی جمهوری ارمنستان اطلاع می دهد که اقدامات وسیع عملیاتی-تحقیقاتی در پرونده جنایی در حال انجام است ، اقدامات تحقیقاتی برای شخصی سازی اقدامات سایر مقامات دخیل در مکانیسم جنایی و آغاز تعقیب کیفری علیه آنها.

Source link