مقامات آذربایجان همیشه ما را به صلح تهدید می کنند. مدافع حقوق بشر

130


آرمان تاتویان، بازپرس حقوق بشر نوشت:

دولت آذربایجان همیشه با ما از صلح با تهدید نابودی کشور صحبت می کند.

این نه تنها لفاظی چندانی نیست، بلکه سیاست دولتی سال‌های ضدارمنی‌ستیزی (آموزش، فرهنگ، ورزش و غیره) – منبع واقعی نقض حقوق بشر، جنایات جنگی است. ما به تضمین واقعی حقوق خود نیاز داریم. هر چیز دیگری یک توهم است

PS ما سخنان اخیر رهبر کشور همسایه خود را ضبط کرده ایم، قسمت های نفرت و دشمنی را که مربوط به خودمان است جدا کرده ایم و دوباره به مجامع بین المللی ارسال خواهیم کرد.

Source link