برنامه ریزی شده است که زمینه های استفاده از پرچم ایالت را گسترش دهد. مجلس ملی در حال بررسی این پیش نویس است

141


مجلس ملی در حال بررسی طرح قانون “آقوان واردانیان” نماینده فراکسیون «هایاستان” است که پیشنهاد می‌کند مناطق استفاده از پرچم گسترش یابد.

“ارمنپرس”به گزارش ایرنا، نویسنده بسته پیش نویس قوانین مربوط به اضافات و اصلاحات در قانون جمهوری ارمنستان “درباره پرچم جمهوری ارمنستان” را در جلسه مجلس ملی ارائه کرد.

«فکر می‌کنم همه نمایندگان شاهد رواج نماد اصلی دولت، پرچم، در کشورهای مختلف، در همسایگان ما، در ترکیه، گرجستان، یونان بوده‌اند. در واقعیت ما، متأسفانه، تصویر کاملاً متفاوت است. این معاونت گفت: من هر روز از “داویتاشن” به مجلس ملی می آیم و با دقت نگاه می کنم، مثلاً امروز در کل آن جاده هیچ پرچم جمهوری ندیده ام.

به گفته وی، هدف اصلی از الحاقات به قانون پرچم جمهوری ارمنستان، به حداکثر رساندن نمایش عمومی رایج ترین نماد دولتی، پرچم، تقویت احترام شهروندان به ویژه کودکان و جوانان نسبت به دولت است.

ما معتقدیم که پروژه پیشنهادی با گسترش چشمگیر دامنه استفاده از پرچم ارمنستان، به انتقال از درک رسمی به تحقق ماهیت نمادها کمک خواهد کرد. “وارداییان” گفت: در این پیش نویس پیشنهاد شده است که مسئولیت استفاده از پرچم دولتی برای کلیه سازمان های آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که توسط دولت و جامعه ایجاد می شوند، تعریف شود.

این پیش‌نویس پیشنهاد می‌کند که در سطح قانون رویه استفاده از پرچم دولتی در ساختمان‌های مجاور اماکن عمومی در طول سه تعطیلات: روز قانون اساسی، روز جمهوری و روز استقلال تنظیم شود. این پیش نویس پیشنهاد می کند در صورت نقض این قوانین، مسئولیت مناسب را بر عهده بگیرید.Source link