در سال 2021 تعداد قضات بیشتری نسبت به سال 2020 منصوب خواهند شد

107


سازمان مردم نهاد «نیروی قانون» نظارت بر فعالیت های شورای عالی قضایی، همواره نتایج آزمون های انتخابی داوطلبان قضات را در کانون توجه خود قرار داده است. این سند نتایج سال 2021 را خلاصه می کند و آنها را با داده های سال 2020 مقایسه می کند.

  • مرحله شفاهی آزمون صلاحیت مدنی – کیفری

مرحله کتبی این آزمون در سال 2020 برگزار شد. در نتیجه آزمون، آنها برای تخصص عمران انتخاب شدند 2: و تخصص جنایی 3: داوطلبان کاندیداهای قضایی (کاندیدا).

  • آزمون تکمیل قسمت تخصصی کیفری فهرست داوطلبان قضات

شرکت در دور کتبی آزمونی که در تاریخ 24 خرداد 1390 برای تکمیل بخش تخصصی کیفری فهرست داوطلبان قضات برگزار شد. 29: داوطلبانی که امتیاز لازم را کسب کردند و مرحله مصاحبه را به تعداد گذراندند 13: نامزدها (از جمله: 3:در نتیجه درخواست تجدید نظر). مرحله مصاحبه را هم پشت سر گذاشتند 3: علمای حقوق. بنابراین، آنها فقط به عنوان آخرین راه حل به این کار متوسل می شوند 16: نامزدهای:

در تاریخ 10:11 سپتامبر مرحله مصاحبه امتحانی انجام شد که در نتیجه آن 16: تعداد آرای لازم را از نامزدها کسب کرده و انتخاب شدند 12:.

  • در محاکم صلاحیت عمومی دادگاه بدوی رسیدگی به تکمیل فرعی پرونده های کنترل قضایی اجرای واقعی اقدامات عملیاتی-تحقیقی در پرونده دادرسی کیفری مقدماتی فهرست کاندیداها انجام شد. برای قضات

در تاریخ 7 آگوست 2021 آزمونی از داوطلبان داوری برگزار شد که در نتیجه وی در آزمون شرکت کرد. 50: آنها تعداد امتیاز لازم را از داوطلبان کسب کردند و مرحله مصاحبه را به تعداد گذراندند 23:: در 31 اوت، 1 و 2 سپتامبر، دور مصاحبه امتحانی برگزار شد که در نتیجه آن 23: داوطلبان مرحله مصاحبه را پشت سر گذاشتند 17: نامزدهای:

  • آزمون کتبی صلاحیت برای تکمیل قسمت تخصصی عمران فهرست داوطلبان قضات

در آزمون کتبی 6 نوامبر 2021 شرکت کرد 48: امتیاز مناسب را از افراد جمع آوری کردند و مرحله مصاحبه را پشت سر گذاشتند 16:.

  • آزمون کتبی صلاحیت تکمیل قسمت تخصصی کیفری فهرست داوطلبان قضات

در نتیجه آزمون کتبی که در تاریخ 7 نوامبر 2021 برگزار شد 47: شرکت کنندگان با کسب امتیاز مناسب از مرحله مصاحبه عبور کردند 22:.

  • بررسی فرعی رسیدگی کیفری پیش از محاکمه شعبه تخصصی دادگستری فهرست نامزدهای قضات برای اجرای فرعی طرح های انجام اقدامات عملیاتی – تحقیقاتی

در نتیجه آزمونی که در تاریخ 22 نوامبر 2021 برگزار شد، تعداد آرای لازم جمع آوری و به مرحله مصاحبه راه یافت. 3: افرادی که از بین آنها مرحله مصاحبه را پشت سر گذاشتند به عنوان کاندید انتخاب شدند 1:.

بدین ترتیب، در نتیجه آزمون های برگزار شده در سال 2021، داوطلبان داوری انتخاب شدند 35: کاندیداها که از بین آنها: 18:گزارش مدیامکس از تقسیم بندی طرح های کنترل قضایی بر رسیدگی های کیفری پیش از محاکمه در بخش تخصصی جنایی در مورد اجرای اقدامات عملیاتی-تحقیقی. 2:– مدنی، و 15:– تخصص جنایی

قضات تا سال 2021 خاتمه یا خاتمه یافتند

در سال 2021، آنها متوقف شدند یا خاتمه یافتند 12: اختیارات قضات که در ادامه به تفصیل ارائه خواهد شد:

دلایل فسخ تعداد داوران:
بر اساس رسیدن به سن منصب 3:
به دلیل استعفا 4:
به دلیل فوت قاضی 1:
به دلیل اجازه تخلف انضباطی قابل توجه 1:
به دلیل نقض الزامات ناسازگاری 1:
اتهام قاضی مبنی بر لازم الاجرا شدن 2:

در مورد قضات منصوب در سال 2021

در سال 2021، 31 نفر به این سمت منصوب شدند.

تخصص عدد:
مدنی: 12:
جنایی: 16:
اداری: 3:

می توانیم بگوییم که در سال 2021 تعداد قضات بیشتر از استعفا یا خاتمه قضات منصوب می شود. اگر به مقایسه با سال 2020 نگاه کنیم، باید توجه داشت که این تفاوت بسیار زیاد است، زیرا در سال 2020 اختیارات 14 قاضی خاتمه یا پایان یافت و در سال 2021 – 12، در همان زمان اگر در سال 2020 فقط 13 قاضی بودند. منصوب شد، سپس در سال 2021 این تعداد بیش از دو برابر شد و به 31 رسید. در این راستا معتقدیم که در سال 1390 قضات جدیدالورود تخصصی دیوان به این سمت منصوب شدند، اشاره به موارد کنترل قضایی دادرسی کیفری مقدماتی، رسیدگی قضات به درخواست انجام اقدامات عملیاتی – تحقیقاتی است. .

همچنین لازم به ذکر است که در سال 2021، 35 کاندیدای قضاوت انتخاب شدند و در سال 2020 هیچ نامزدی انتخاب نشد.

به این ترتیب لازم به ذکر است که در سال 2021 هم از نظر افزایش تعداد قضات و هم انتخاب کاندیداها برای قضات جابجایی مثبتی به ثبت رسیده است. تداوم این روند می تواند حجم کار قضات را تا حد زیادی کاهش دهد و انگیزه ای برای رسیدگی به پرونده ها با رعایت مهلت های معقول ایجاد کند.

“داچاد وسکانیان”

NGO “نیروی قانون”.Source link