دیگر تکالیف کتبی ترم در مدارس وجود نخواهد داشت

135


ژانا آندریاسیان معاون وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نوشت:

دستورالعمل‌های روش‌شناسی جدید ارزشیابی در نیمه دوم سال تحصیلی 2021-2022 به مدارس ارسال شد. از آنجایی که علاقه والدین زیاد بود، اجازه دهید توضیح دهم که چه چیزی تغییر کرده است، چگونه ارزیابی واحد باید از این ترم شروع شود.

کارهای کتبی شش ماهه انجام می شود، ارزیابی واحد با فرم های زیر انجام می شود:

سوال شفاهی

● کار عملی

کار طراحی کار،

● آثار موضوعی،

کار کار نهایی (در موارد استثنایی).

تعداد آثار نظرسنجی شفاهی، عملی، پروژه ای موضوعی در یک ترم توسط موسسه آموزشی تعیین می شود.

در مورد «هنر»، «موسیقی»، «هنرهای زیبا»، «فرهنگ بدنی»، «ن. شکل کار عملی یا کار پروژه ای بر اساس جمع بندی گروه موضوعی موسسه با تصمیم شورای آموزشی.

آثار موضوعی نوشته می شود و در مورد «هنر»، «موسیقی»، «هنرهای زیبا»، «فرهنگ فیزیکی»، «NZP»، «تکنولوژی»، «علوم اجتماعی»، «ادبیات»، «تاریخ» در در صورت انجام کار کتبی-عملی یا پروژه ای در صورت عدم امکان انجام کار، کارهای موضوعی به صورت شفاهی با شرط ثبت کل مراحل کار انجام می شود.

در مورد آزمایشگاه های علوم طبیعی، کار عملی علوم طبیعی ممکن است بر اساس جمع بندی گروه موضوعی مؤسسه، با تصمیم شورای آموزشی، شامل یک جزء تجربی نیز باشد.

نمره نیمسال دانشجو از کلیه دروس به شرح زیر است:

1. میانگین حسابی نمرات دریافتی دانشجو از انواع نمرات واحد در طول نیمسال تحصیلی تعیین می شود و با عدد کل تقریب می شود.

2. کل عدد بدست آمده نمرات ترم دانشجو خواهد بود.

3. در صورتی که در پایه دوازدهم مطالعه موضوع مورد نظر در نیمسال اول به پایان برسد، نمره سالانه آن درس، نمره نیمسال اول نیمسال تحصیلی محسوب می شود.

4. نمره سالانه دانش آموز، میانگین حسابی دو نمرات ترمی است که دریافت کرده است. اگر نتیجه یک عدد صحیح نباشد، با یک عدد صحیح تقریب می شود.

دانشجوی غایب کار عملی – موضوعی می تواند تا پایان نیمسال تحصیلی ارائه دهد. حرف «ب» برای نشان دادن غیبت زبان آموز از آن آثار نوشته می شود. تعداد آثار ارسالی در روز تحویل تعیین می شود. در صورتی که دانشجو حداقل نیمی از تکالیف موضوعی-عملی را ارائه نکرده باشد، در پایان ترم خلاصه ای از موضوعات از دست رفته را ارسال می کند، نمره ترم وی بر اساس میانگین حسابی نمرات دریافتی از دانشگاه تشکیل می شود. همه انواع ارزیابی که با تعداد کل تقریب می شود. در صورت عدم حضور در کار نهایی با امتیاز «0» ارزیابی می شود.

Source link