کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان رسید | براساس اعلام

128


براساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران این محموله که شامل مواد غذایی است در بین مردم نیازمند در شهرستان «قره باغ» توزیع خواهد شد.

– دیدارنیوز:” سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که محموله کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم غزنی افغانستان به این استان رسیده است.

براساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران این محموله که شامل مواد غذایی است در بین مردم نیازمند در شهرستان قره باغ این استان توزیع خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران همواره در ارسال کمک های بشردوستانه به مردم نیازمند افغانستان پیشگام بوده و مقام های کشور بار ها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم افغانستان خواهد بود.

پیش از این نیز 13 محموله کمک های بشردوستانه ایران شامل مواد غذایی به استان های کابل، هرات، قندهار، قندوز، ننگرهار و دیگر استان های افغانستان ارسال شده است تا در بین مردم فقیر و نیازمند این کشور توزیع شود، در کنار این کمک ها، اقلام دارویی نیز برای مداوای مصدومان حملات انتحاری داعش در استان های قندوز، قندهار و کابل نیز ارسال شده است.

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایرانجمهوری اسلامیسفارت جمهوری اسلامی ایرانکمک های بشردوستانهافغانستانبشردوستانهایراناسلامیجمهوریمواد غذاییمحمولهمردمنیازمنداستاناعلامغذاییسفارتشهرستانمردم افغانستانقره باغموادتوزیعارسالکابلننگرهارکشورکناردیگرمقامغزنیSource link