این بازداشتی 28 ساله گروهی با خرده فرهنگ جنایتکار را ایجاد و رهبری کرد. تحقیقات به پایان رسیده است

127


در نتیجه سایر اقدامات کلان تحقیقاتی و قضایی انجام شده در بازپرس منطقه ای آرماویر کمیته تحقیق و تفحص کشور، کلیه شرایط و ضوابط پرونده جنایی در خصوص تشکیل، هدایت، مشارکت خرده فرهنگ جنایی و مراجعه به فردی با بالاترین وضعیت کیفری مشخص شد.

تحقیقات حاکی از آن بود که بازداشتی ندامتگاه آرماویر (متولد 1372 روستای اوشاکان) رهبری یک گروه خرده فرهنگ جنایی با بالاترین درجه کیفری را بر عهده داشت.

وی با اعمال کنترل بر بازداشت شدگان در ندامتگاه «آرماویر»، به منظور حفظ نظم، دستورات مشخصی را به افراد مختلف می‌داد، برای حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به مسائل خصوصی راهنمایی می‌کرد و سازماندهی و نظارت می‌کرد. یک گروه خرده فرهنگ جنایتکار سود غیرقانونی به دست آمده از طریق.

مشخص شد که فرد مذکور با بالاترین جایگاه از سلسله مراتب کیفری بر زندانیان و محکومان نگهداری شده در ندامتگاه نظارت داشته است. بنا به درخواست افراد مختلف که به وی مراجعه کرده بودند، تنظیم، توزیع مجدد محل نگهداری افراد تازه منتقل شده در ندامتگاه، حوزه، سلول ها، پیگیری دخالت بازداشت شدگان، محکومان به قمار، محرومیت از ممتاز

همچنین افراد مختلفی با دریافت و انجام دستورات و تکالیف فرد فوق، در گروه خرده فرهنگ جنایی شرکت و در اجرای اهداف مورد نظر مشارکت داشتند.

با توجه به مدارک و شواهد کافی متهم که ساکن اوشاکان می باشد به 2/2/2/2/2/2/2/1/5 ق.م.ا، دو نفر ماده 4/223 ق.م.ا. یک زندانی طبق ماده 223.3 1 1 و ماده 223.4 1 1.

تحقیقات مقدماتی پایان یافته، پرونده کیفری با درخواست ارسال کیفرخواست به دادگاه جهت تایید کیفرخواست به دادسرای نظارت ارسال شد.

Source link