دولت هزینه های آب و برق اهالی روستاهای مرزی را جبران می کند

120


دولت در جلسه 2 بهمن ماه یک میلیارد و 155 میلیون تومان برای جبران خسارت گاز طبیعی، برق و آب آبیاری ساکنان 81 شهرک از 23 محله مرزی به عنوان بخشی از مالیات املاک اختصاص داد.

این پروژه توسط وزیر اداره ارضی و زیربنای Gnel Sanosyan ارائه شده است. گنل سانوسیان، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: ما با حدود 100 هزار ذینفع سروکار داریم.

Source link