خطوط هوایی “اورال” پروازهای خود به ارمنستان را تا پایان ماه مارس لغو کرد

129


خطوط هوایی “اورال” تمامی پروازهای خود به ارمنستان، امارات متحده عربی، آذربایجان و اسرائیل را تا پایان ماه مارس لغو کرد.

خطوط هوایی “اورال” با توجه به شرایط ژئوپلیتیک فعلی مجبور است پروازهای بین المللی زیر را لغو کند. به امارات در سال 2022 از 04.03 تا 26.03، به ارمنستان در سال 2022. از 04.03 تا 26.03 به آذربایجان در سال 2022. از 05.03 تا 26.03، به اسرائیل در سال 2022. در این پیام آمده است: «از 4 مارس تا 26 مارس.Source link