طرف آذربایجانی از آغاز تعمیر خط لوله گاز جلوگیری می کند

118


وزارت اداره ارضی و زیرساخت “آرتساخ” اطلاع داد.

خط لوله گاز ارمنستان به “آرتساخ” امشب آسیب دید. این حادثه در نزدیکی موضع آذربایجان رخ داد. در حال حاضر طرف آذربایجانی مانع از شروع تعمیرات می شود. مذاکرات با میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه برای آغاز کار از فردا در جریان است. ما به طور منظم در مورد روند بعدی به شما اطلاع خواهیم داد.Source link