ارتباط کشتی “پوتی – قفقاز” برای صادرات یا واردات یارانه می شود

153


دولت برای صادرات یا واردات یارانه ای برای ارتباط منظم کشتی پوتی-قفقاز خواهد داد. همانطور که توسط: “ارمنپرس”به گزارش مدیامکس، دولت چنین تصمیمی را در نشست عادی 24 مارس اتخاذ کرد. این پروژه توسط “واهان کروبیان” وزیر اقتصاد ارائه شد.

ارمنستان همیشه در هنگام واردات و صادرات با مشکلات مختلفی مواجه است: جاده “لارس علیا” بسته است، انباشته شدن خودروها از طرف های مختلف وجود دارد. در این شرایط جدید که موضوع امنیت غذایی به یکی از مهم ترین مسائل هر کشور تبدیل می شود، نیاز به چاره جویی اساسی است. کروبیان گفت: پیشنهاد می کنیم برای ارتباط منظم کشتی پوتی – قفقاز که دو بار در هفته انجام می شود یارانه بدهیم تا بتوانیم بخش قابل توجهی از حمل و نقل لجستیکی بار خود را از طریق راه آهن حمل کنیم.

وزیر خاطرنشان کرد که این فرصتی را برای افزایش چشمگیر دسترسی لجستیکی ارمنستان و افزایش قابل توجه رقابت پذیری ارمنستان فراهم می کند، زیرا نقش بسیار مهمی برای امنیت غذایی ایفا می کند.Source link