رئیس جمهور آرتساخ فرمان محدودیت موقت حقوق و آزادی های تحت حکومت نظامی را امضا کرد.

130


در تاریخ 26 مارس، “آراییک هاروتونیان”، رئیس جمهوری آرتساخ، فرمانی مبنی بر محدودیت موقت حقوق و آزادی ها در شرایط حکومت نظامی اعلام شده در قلمرو جمهوری آذربایجان را امضا کرد. بر اساس این فرمان، در مدت حکومت نظامی اعلام شده در خاک جمهوری آذربایجان به ترتیب مقرر در قانون:

1. حق آزادی اجتماعات محدود شده است.

2. اعتصاب ممنوع است و سایر اقدامات خاتمه یا تعلیق فعالیت سازمان ها.

3. تبليغ عليه ظرفيت دفاعي و امنيت جمهوري آرتساخ و فعاليت ساير سازمان ها تعليق مي شود.

مسئولیت اطمینان از اعمال محدودیت های موقت در حقوق و آزادی های تعریف شده در این فرمان بر عهده وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان و سرویس امنیت ملی جمهوری آذربایجان است.

اداره مرکزی اطلاعات دفتر ریاست جمهوری آذربایجانSource link