“این شادی است.” عکس های جدید میهران و آرپی در کنار پسرشان – اخبار ارمنستان

152


میهران تزاروکیان خواننده، بازیگر: آرپی گابریلیان خواننده، بازیگر عکس های خانوادگی در کنار پسرشان رابرت را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کردند.

میهران این سری عکس ها را شرح داد. “این شادی است.” آرپی در کنار عکس ها هشتگ “خانواده” قرار داده است.

از عکس ها مشخص است که پدر و مادر کودک را با خود به محل کار برده اند، چرا که عکس ها در حیاط تلویزیون ارمنستان گرفته شده است.

پسر این زوج در تابستان 2 ساله می شود.

Source link