شهردار ایروان سرپرست باغ وحش را معرفی کرد

193


شهردار “ایروان” “ادمون قازاریان” معاون مدیر را به کارکنان باغ وحش معرفی کرد. “هرچیا سرکیسیان” با اشاره به مشکلات موجود در منطقه تفریحی تاکید کرد: برای تنظیم این حوزه، اول از همه پارک باید یک مدیر خوب داشته باشد.

«مشکلاتی که امروز در باغ وحش وجود دارد نیاز به مدیریت مؤثر، نظارت و پیگیری روزانه دارد. شهردار با تشکر از “آریک مکرتچیان” مدیرعامل سابق، گفت: در خصوص مسائل حرفه ای پارک به زودی معاون جدیدی خواهد داشت و به همراه هیات مدیره، مطمئن هستم راه حل های موثری خواهیم یافت.

شهردار “سرکیسیان” در اطراف پارک قدم زد، در محل با مشکلات موجود آشنا شد، با کارکنان صحبت کرد.Source link