واکنش کرملین به اظهارات ضد آذربایجانی معاون دومای روسیه

125


«دیمیتری پسکوف» سخنگوی رییس جمهور روسیه، در مورد سخنرانی تحریک آمیز «میخاییل دلیاگین» اعلام کرد: کرملین از مردم و مقامات روسیه می خواهد از اظهارات احساسی درباره قره باغ خودداری کنند و مسکو برای عادی سازی اوضاع تلاش می کند.

– دیمیتری پسکوف سخنگوی رییس جمهور روسیه، در مورد سخنرانی تحریک آمیز میخاییل دلیاگین اعلام کرد: کرملین از مردم و مقامات روسیه می خواهد از اظهارات احساسی درباره قره باغ خودداری کنند و مسکو برای عادی سازی اوضاع تلاش می کند.

کلید واژه ها: دیمیتری پسکوفروسیهاظهاراترییس جمهورکرملینعادی سازیسخنرانیقره باغسخنگویمقاماتجمهورپسکوفاعلاماوضاعموردسازیتلاشرییسمسکومردمعادیمعاونSource link