رودیک مکرتچیان – دارنده مدال برنز اروپا در کشتی

166رودیک مکرتچیان – دارنده مدال برنز اروپا در کشتی

رودیک مکرتچیان نماینده ارمنستان اولین مدال مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در بوداپست را کسب کرد.

وی در وزن 55 کیلوگرم در مبارزه زودهنگام 9 بر یک دنیس میها از مولداوی را در مبارزه برای مقام سوم شکست داد و اولین مدال برنز را برای تیم ارمنستان به دست آورد.

هرچیا پوقوسیان در وزن 63 کیلوگرم و مالخاس عمویان در وزن 77 کیلوگرم امروز کشتی خواهند گرفت.

Source link