منطقه “کی اف” به طور کامل از نیروهای روسی آزاد شد

127

“آنا مالیا”ر معاون وزیر دفاع “اوکراین” گفت که منطقه “کی اف” به طور کامل از نیروهای روسی آزاد شده است. “مالیار” گفت: “ایرپن، بوکان”، “گوستومل” و کل منطقه “کی ا از مهاجم آزاد شد.”

ف”

Source link