شهرداری “ایروان” بیلبوردهای بی خانمان را حذف می کند

108

در 1 آوریل، اداره تبلیغات در فضای باز شهرداری “ایروان”، همراه با کارکنان روسای مناطق اداری ایروان، خنثی کردن تبلیغات غیرقانونی در فضای باز در قلمرو اداری جامعه ایروان را آغاز کردند. این روند از “نور نورک” آغاز شده و در تمامی مناطق اداری اجرا خواهد شد. این را شهرداری ایروان گزارش داده است.

Source link