اطلاعات مربوط به نبردهای داغ با واقعیت مطابقت ندارد. وزارت دفاع آرتساخ

150


اطلاعاتی که در اینترنت در مورد نبردهای داغ جاری در این یا آن بخش از آرتساخ در حال گردش است با واقعیت مطابقت ندارد. تنش خاصی در خط تماس حفظ می شود. رهبری جمهوری به همراه فرماندهی نیروهای دفاعی و فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه اقدامات مناسبی را برای حل این وضعیت انجام می دهند. وزارت دفاع آمریکا از رسانه ها و تک تک کاربران شبکه های اجتماعی می خواهد که فقط اخبار رسمی را دنبال کنند.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان

Source link