عملیات مین روبی دشوار ارتش جمهوری آذربایجان در قره باغ |

123

وزارت دفاع ترکیه در حالی از ارسال مین روب های پیشرفته به جمهوری آذربایجان خبر داده که گفته می شود مین روبی در مناطق آزاد شده چندین سال طول می کشد.


کلید واژه ها: جمهوری آذربایجانآذربایجانوزارت دفاع ترکیهمین روبیجمهوریوزارت دفاعمناطق آزاددفاع ترکیهروبیپیشرفتهقره باغمناطقترکیهارسالوزارتآزادارتشدفاعداده

Source link