دوران همکاری با غرب به پایان رسیده است. وزارت خارجه روسیه

115


دوران همکاری با غرب به پایان رسیده است، زمان آن رسیده است که توهمات را از بین ببریم و درک کنیم که در روابط با اروپا و آمریکا بازگشتی به وضعیت قبل از 24 فوریه وجود نخواهد داشت. در مورد آن، همانطور که او اطلاع می دهد “ارمنپرس”الکسی دروبینین، مدیر بخش برنامه ریزی سیاست خارجی وزارت خارجه روسیه گفت.

این دیپلمات خاطرنشان کرد: صرف نظر از مدت زمان و نتیجه عملیات ویژه نظامی، از هم اکنون می توان ثبت کرد که دوران سی ساله روابط عموما سازنده با غرب، اگرچه بدون مشکل نبود، اما به طور غیرقابل برگشتی به پایان رسیده است. تأملاتی در مورد سیاست خارجی روسیه» در مقاله خود. به نظر وی، در حال حاضر فرصتی برای روسیه ایجاد شده است تا سرانجام از توهمات خلاص شده و از چارچوب پارادایم «جذب دوستانه» خارج شود.

Source link