شورای عالی امنیت پیشنهادی به رئیس جمهوری ارمنستان برای انتصاب مناصب در سیستم قضایی داده است

122


لیلیت شابویان، سخنگوی شورای عالی قضایی نوشت: شورای عالی قضایی پیشنهادی به رئیس جمهوری ارمنستان برای تعیین سمت در سیستم قضایی داده است.

«شورای عالی قضایی نامزدی روزانا سوریکی هاکوبیان را برای ریاست اتاق اداری دیوان عالی کشور، نامزدی تارون مانولی نظریان برای پست خالی ریاست مدنی را به رئیس جمهور پیشنهاد کرد. دادگاه تجدیدنظر، کاندیداتوری مخیتر ورجی پاپویان را برای سمت خالی رئیس دادگاه تجدیدنظر کیفری منصوب کرد.

Source link