سفارت آذربایجان در لندن اشغال شد

251


پیروان گروه مذهبی مهدی (عج) به سفارت آذربایجان در لندن حمله کردند و آن را اشغال کردند.

آنها پرچم آذربایجان را از سفارت پایین آوردند و به گفته رسانه های آذربایجان، اموال سفارت را شکستند.

مأموران مجری قانون بریتانیا برای حذف اعضای گروه وارد عمل شدند.

Source link