نمایندگان صلیب سرخ از زندانیان ارمنی بازدید کردند

84


نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ در 23 سپتامبر از زندانیان ارمنی دیدار کردند. «نمایندگان صلیب سرخ از ارامنه بازدید کردند که دستگیری آنها در ارتباط با عملیات نظامی سپتامبر توسط مقامات به سازمان ما تأیید شد. در چارچوب این بازدید، وضعیت افراد و شرایط بازداشت مورد بررسی قرار گرفت و با خانواده آنها تماس برقرار شد.» آرمنپرس:»زارا آماتونی، رئیس برنامه های ارتباطی هیئت صلیب سرخ در گفتگو با

Source link