50.47 درصد از رای دهندگان در انتخابات دولت محلی که در 18 منطقه ارمنستان برگزار شد شرکت کردند

138


236 هزار نفر با حق رای در انتخابات دولت محلی که در 25 سپتامبر در 18 منطقه ارمنستان برگزار شد شرکت کردند. 50.47 درصد از 724 شهروند. “ارمنپرس”وی از سایت کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری اسلامی ایران اطلاع یافت.

فعال ترین رای دهندگان شهرستان کجاران با 77.77 درصد شرکت کردند و کمترین میزان مشارکت در جرویج با 27.20 درصد ثبت شد.

Source link