“نور من در این دنیای کابوس”. آنائیس سرداریان عکس هایی از کودکان منتشر کرد – اخبار ارمنستان

98


آنایس سرداریان بازیگر عکس هایی از فرزندانش مونت و لوسه منتشر کرد.

این بازیگر در کنار عکس لوس نوشت: “نور من در این دنیای کابوس. نور!”

آنائیس در حال حاضر فیلمبرداری نمی کند، او زمان بیشتری را با خانواده و فرزندانش می گذراند.

Source link