پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز: اگر آذربایجان، قره باغ کوهستانی را تصرف کند، سقوط دولت «نیکول پاشینیان» قطعی است

80


– پژوهشگر ارشد مسائل قفقاز: اگر آذربایجان، قره باغ کوهستانی را تصرف کند، سقوط دولت نیکول پاشینیان قطعی است ” ولی کالجی در نشست واکاوی تحولات جدید در قفقاز: قره باغ کوهستانی برای خیلی از ارامنه خط قرمز است و بعید می دانم دولتی در ارمنستان بتواند با سقوط قره باغ مقاومت کند.

احتمال دارد روسیه بگوید قره باغ کوهستانی خارج از ارمنستان است و من مداخله نمی کنم یعنی یک بار دیگر پشت ارمنستان را خالی کند.

اگر معامله کلانی بین روسیه، آذربایجان و ترکیه رخ بدهد، ارمنستان یک بار دیگر قیچی خواهد شد و این به شدت آنها را نگران کرده است.

کلید واژه ها: قره باغ کوهستانیقره باغکوهستانیارمنستاننیکول پاشینیانآذربایجانپاشینیانپژوهشگرسقوطدولتمسائلروسیهقطعیارشددیگرتصرفخط قرمزمقاومتارامنهمداخلهاحتمالمعاملهکلانیدولتیترکیهقرمزقیچینشستجدیدخالیSource link