اقدام اسفناک امروز کرملین شکست کسانی است که ساده لوحانه به سازش با روسیه اعتقاد داشتند. دودا

101


ادعاهای کرملین مبنی بر “یکپارچه سازی” سرزمین های اوکراینی که به طور غیرقانونی ضمیمه شده اند، شکست برای کسانی است که ساده لوحانه به سازش با مقامات روسیه اعتقاد داشتند. آندژی دودا، رئیس جمهور لهستان در این باره در توییتر خود نوشت.

لهستان تلاش های روسیه برای الحاق خاک اوکراین را محکوم می کند و هرگز آنها را به رسمیت نمی شناسد. ما به حمایت از مدافعان اوکراین و مردم آن تا اخراج متجاوز ادامه خواهیم داد. اقدام ناامیدانه و رقت انگیز امروز کرملین شکست کسانی است که ساده لوحانه به سازش با روسیه اعتقاد داشتند.

Source link