«نیکول گفت که دریافت کننده 75000 درام تحصیلات بدی داشته است. هیچ کس از فرهنگ ارمنی رنجیده نشد؟ مهر مکرتچیان به اظهارات نخست وزیر اشاره کرد – اخبار ارمنستان

80

مهر مکرتچیان مدیر به جلسه دیروز دولت و اظهارات نیکول پاشینیان در خصوص کیفیت تحصیلی افراد 75 هزار تومانی اشاره کرد.

«نیکول گفت که دریافت کننده 75000 درام تحصیلات بدی داشته است.
هیچکس از فرهنگ ارمنی دلخور نشد؟اونا اگه 80000 تو سالن بگیرن بی سواد نیستن.
این کارگردان نوشت: در برد با 75000 نفر از معاونت های دوربین کنار خود مطلب می نویسید.

Source link