#ایرانیان_ارمنستان

12


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ زمستان زیبا در #ارمنستان ❤️

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia