#ایرانیان_ارمنستان

13


#ایرانیان_ارمنستان


✳️ به گفته شهردار ایروان به عنوان بخشی از اصلاحات حمل و نقل 150 اتوبوس دیگر هم اکنون در بندر چین هستند و تا چند روز دیگر از آنجا به سمت پایتخت #ایروان حرکت خواهند کرد

✅ شهرداری سال گذشته 211 اتوبوس دیگر خریداری کرد اتوبوس ها برای ۲۲ مسافر نشسته و ۳۸ مسافر ایستاده طراحی شده اند

🆔 @iranian_armenia
🆔 @iranian_armenia